Referat fra den 26. årsfesten lørdag 6. mars 2021 kl. 18.00 i Pirayaklubbens lokale i Tegneseriemuseet i Norge.

Innkallelse og dagsorden godkjent uten bemerkninger.

Valg av ordstyrer og referent: Forslag på Jan P. Krogh til ordstyrer, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Forslag på Hanne Chr. Dunker til referent, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Årsberetning med regnskap for 2020 fremlagt og enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Forslag. Styret foreslår at vedtektene endres således:

§ 1. Foreningens navn er PIRAYAKLUBBEN I NORGE.

§2. Foreningens formål er å fremme lesning av tegneserien Ernie gjennom å arbeide i og for at det alltid settes av representative lokaler for Pirayaklubben i Norge i Tegneseriemuseet.

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne som elsker tegneseriebladet Ernie og det univers Bud Grace her har skapt til glede og nytte for de trofaste masser. Foreningen har ett livsvarig æresmedlem, Bud Grace.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av president.

h) Valg av kasserer.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

ll Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret. Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Nærmere regler for betalt "æresmedlemskap", "Årets Piraya-medlemskap" og andre typer tilsvarende betalte ærestitler, samt adgangen til klubbens lokaler, bestemmes til enhver tid av styret. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett. Presidenten og kassereren har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.

Forslaget om nye vedtekter enstemmig vedtatt

Valg (iht: nye vedtekter): Hanne Chr. Dunker stilte og ble valgt som president. Jan Petter Krogh stilte og ble gjenvalgt som kasserer. Erlend Sveen Østby og Are Riksaasen ble gjenvalgt som styremedlemmer. Ruben Ansgeir Johansen ble valgt inn som det tredje styremedlemmet. Alle valgt ved akklamasjon. Møtet hevet kl. 18.00 Ingen fest grunnet PANDEMI.


Referat fra den 25. årsfesten

Lørdag 7. mars 2020 kl. 16.00 i Pirayaklubbens lokale i Tegneseriemuseet i Norge.

Innkallelse og dagsorden godkjent uten bemerkninger.

Valg av ordstyrer og referent: Forslag på Jan P. Krogh til ordstyrer, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Forslag på Hanne Chr. Dunker til referent, enstemmig vedtatt ved akklamasjon.

Årsberetning med regnskap for 2019 fremlagt og enstemmig godkjent ved akklamasjon.

Forslag.

1. Styret foreslår at vedtektene endres således: § 4. Årsfesten er det høyeste organet i Pirayaklubben i Norge. Årsberetning og årsregnskap fremlegges. Styre velges. Alle betalende medlemmer har adgang om de senest tre uker før årsmøtedatoen får registrert at de kommer. Forslaget enstemmig vedtatt. § 5. Pirayaklubben i Norge ledes av bestyrelsen. Denne består av president Bud Grace som er valgt på livstid og vicepresidenten & kassereren som velges for to år ad gangen hvert annet år. Styret kan suppleres med inntil tre styremedlemmer og tre varamedlemmer som alle velges for ett år. Forslaget enstemmig vedtatt. § 7. Oppløsning kan kun besluttes av to påfølgende årsfester. Alle verdier tilfaller da Norsk Tegneserieforum. Forslaget enstemmig vedtatt.

2. Styret forslår at foreningen har hovedkontor og adresse i Tegneseriemuseet, Rosendalsvegen 5, 2760 Brandbu og kun informasjonskontor i Oslo. Forslaget enstemmig vedtatt.

Valg: Vicepresident Hanne Chr. Dunker stilte og ble gjenvalgt for to nye år. Erlend Sveen Østby og Are Riksaasen ble innvalgt som nye styremedlemmer for ett år. Alle valgt ved akklamasjon.

Banketten ble også iår spandert av Tegneseriemuseets Venner. Dette er en form for samarbeide vi fullt ut støtter.

Årsberetning for 2019

Lørdag den 9. mars 2019 ble den 24. årsfesten avholdt. Årsberetning og regnskap for 2018 ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 2020 ble beholdt uforandret på 300,- kr. Kasserer Jan P. Krogh stilte til gjenvalg for to nye år og ble gjenvalgt ved akklamasjon. Banketten ble også denne gang spandert av Tegneseriemuseets Venner. En form for samarbeide vi fullt ut støtter.

Aktiviteter. Den 2. juni flyttet foreningens kontor til Pilestredet 61 der vi sammen med mange andre foreninger inngår i Riksmuseets satsning. Vi beholder fortsatt Pirayarommet i Tegneseriemuseet i Norge i Brandbu og tar imot besøkende der hver lørdag.

Styret. Det er i løpet av året avholdt ett styremøte og et utall arbeidsmøter. Men det er behov for flere aktive. Vedtektene foreslås derfor endret således:

§ 5. «Pirayaklubben i Norge ledes av bestyrelsen. Denne består av president Bud Grace som er valgt på livstid og vicepresidenten & kassereren som velges for to år ad gangen hvert annet år. Styret kan suppleres med inntil tre styremedlemmer og tre varamedlemmer.» § 7. «Oppløsning kan kun besluttes av to påfølgende årsfester. Alle verdier tilfaller da Norsk Tegneserieforum

PR. Foreningen er medlem av Norsk Tegneserieforum fordi vi da alle får 10% rabatter på tegneserier og tegneutstyr, gratis blader og årbok m.m. Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge og samarbeider med disse foreningene om markedsføring.

Medlemmene. Foreningen har hatt 10 medlemmer i 2018. 9 ordinære betalende og ett æresmedlem. Underavdelingen Piraya Bokk & Bayer har 2 medlemmer.

Årsregnskapet for 2019. Regnskapet viser et lite overskudd. For komplett regnskap - kontakt foreningens kasserer. Kopi av regnskapet sendes ut mot innbetaling av et mindre beløp til dekning av porto, papir, trykksverte, konvolutt, transport til postkassen med mere.