Pirayaklubben i Norge har fått egen VIPPS. # 827509.


REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE

LØRDAG 11. MARS KL. 16.00 i Klubbrommet, Tegneseriemuseet, Brandbu


a) Valg av ordstyrer og referent. Forslag på Hanne Chr. Dunker og Jan Petter Krogh. Begge valgt ved akklamasjon.

b) Valg av tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende. Ingen ba om dette.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene. 7 medlemmer representert.

d) Godkjennelse av innkallelsen til årsmøtet. Enstemmig godkjent.

e) Godkjennelse av styrets årsberetning for 2022. Enstemmig godkjent.

f) Godkjennelse av regnskapet for 2022. Enstemmig godkjent.

g) Valg av president. Forslag om gjenvalg av Hanne Chr. Dunker. Enstemmig godkjent.

h) Valg av kasserer. Forslag om gjenvalg av Jan Petter Krogh. Enstemmig godkjent.

i) Valg av 3 styremedlemmer. Forslag om gjenvalg av Are Riksaasen, Erlend Sveen Østby og Ruben Ansgeir Johansen. Enstemmig godkjent.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent. Styrets forslag; 300,- kr. Enstemmig godkjent.

k) Innkomne forslag. Ingen.

ll Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte. Forslag om lørdag 10. februar kl. 17.00 i Klubbrommet, Tegneseriemuseet, Brandbu. Enstemmig godkjent.

Årsberetning for 2022

Årsmøte. 05.03.2022 ble den 27. årsfesten/ årsmøtet avholdt. Årsberetning og regnskap for 2021 ble enstemmig vedtatt. Kontingenten for 2023 ble beholdt uforandret på 300,- kr. Vedtektene ble endret iht. styrets forslag. Hanne Chr. Dunker stilte og ble valgt som president. Jan Petter Krogh stilte og ble gjenvalgt som kasserer. Erlend Sveen Østby og Are Riksaasen ble gjenvalgt som styremedlemmer. Ruben Ansgeir Johansen ble valgt inn som det tredje styremedlemmet. Alle valgt ved akklamasjon. Neste årsmøte fastsatt til lørdag 11. mars 2023 kl. 16.00 i klubbrommet i Tegneseriemuseet.

Administrasjon/ økonomi. Det er 12 betalende medlemmer og vi fikk 2.000,- kr i støtte av Sparebanken Gran. Driften av en så liten forening som vår er svært krevende administrativt og økonomisk. For å kunne eksistere videre i disse utgiftstider, strøm m.m., har foreningen på allmøte 05.08.2023 takket ja til å konsolideres regnskapsmessig med Tegneseriehuset AS. Vi viser til aksjeselskapets vedtekter:

« § 2. Formål. Selskapets formål er drift av kulturhistorisk museum. Dette gjennom drift og utvikling av de enheter som til enhver tid inngår i sammenslutningen.Selskapet kan påta seg oppgaver for andre og for nye enheter som ligger innenfor driftselskapets formål. Selskapet er et non-profitt selskap. Eventuelt overskudd fra driften skal føres tilbake til selskapet.

§ 3. Eiendom. Hver enhet har egne styrer som driftselskapet har samarbeidsavtaler med. Eierskapet de enkelte enheter har til sine samlinger påvirkes ikke av driftsavtalene.

§ 4. Aksjekapital og overdragelse av aksjer. Selskapets aksjekapital er på 700.000,- kr., fordelt på 7 000 aksjer pålydende 100,- kr. 3.500 aksjer eies av den ideelle foreningen Leseland og de andre 3.500 av den ideelle foreningen Riksmuseet. Driftselskapets aksjer skal ikke registreres i Verdipapirsentralen. Overdragelse av aksjer krever styrets godkjennelse. Aksjer kan bare eies av offentlige organer, kulturelle og/eller ideelle organisasjoner. Ingen enkelteier kan eie mer enn halvparten av aksjene eller på annen måte ha ensidig mandat til å fatte avgjørelser i selskapet.»

Som det fremgår er eierskapet til våre samlinger ikke berørt av avtalen, den skal kun føre til bedre økonomi i alle enheter gjennom stordriftsfordeler. Som medlem i Leseland og Riksmuseet har vi også eierskap i aksjeselskapet og kan påvirke avgjørelser den veien.

Aktiviteter. Pirayarommet i Tegneseriemuseet i Norge i Brandbu har vært åpent hele året og kan ta imot besøkende medlemmer hver lørdag-søndag kl. 14-17. I tillegg har det vært åpent i ferien fra 15. juni til 31. august.

Styret. Det er i løpet av året avholdt et utall arbeidsmøter og et allmøte.

PR. Vi markedsfører oss via utvendige skilter, hjemmesiden, Google, Foreningsportalen i Gran og Facebook. Det er også lagt ut henvisning til foreningen på Tegneseriemuseets hjemmeside. Gjennom den er vi også synlige på Visit Norways, Visit Innlandets og Oslo Promotions hjemmesider. Foreningen er medlem av Norsk Tegneserieforum og våre klubblokaler inngår i NTFs museum. I tillegg får alle 10% rabatter på tegneserier og tegneutstyr, gratis blader og årbok m.m. Se innom www.tegneserieforum.no Vi er også medlem i Leseland, Riksmuseet og Informasjonskontoret i Norge (IKIN) og samarbeider med disse foreningene om markedsføring.

Medlemmene. Foreningen har hatt 13 medlemmer i 2022. 12 ordinære betalende og ett æresmedlem. Underavdelingen Piraya Bokk & Bayer har 4 medlemmer.

Årsregnskapet for 2022. Regnskapet viser et lite overskudd. For komplett regnskap - kontakt foreningens kasserer. Kopi av regnskapet sendes ut mot innbetaling av et mindre beløp til dekning av porto, papir, trykksverte, konvolutt, transport til postkassen med mere.

Ny bankforbindelse. Økte gebyrer i gamlebanken har medført flytting til den rimelige Totenbanken. Nytt kontonummer er 2050.46.06792.

Referat fra ordinært årsmøte lørdag 5. mars 2022

Syv medlemmer møtte og godkjente enstemmig innkallelsen, årsberetningen og årsregnskapet for 2021. President Hanne Chr. Dunker, kasserer Jan Petter Krogh og styremedlemmene Are Riksaasen, Erlend Sveen Østby og Ruben Ansgeir Johansen gjenvalgt ved akklamason. Kontingenten forblir på 300,- kr. Styrets forslag til vedtektsendring: § 6.10. punktum: "Benkeforslag tillites ikke." Enstemmig vedtatt. Neste årsmøte lørdag 11. Mars kl. 16.00 i Tegneseriemuseet, Brandbu.

VEDTEKTER pr.  5. mars 2022

§ 1. Foreningens navn er PIRAYAKLUBBEN I NORGE.

§2. Foreningens formål er å fremme lesning av tegneserien Ernie gjennom å arbeide i og for at det alltid settes av representative lokaler for Pirayaklubben i Norge i Tegneseriemuseet.

§ 3. Organisasjonsform. Foreningen er en frittstående juridisk person med medlemmer, og er selveiende.

§ 4. Medlemmer. Medlemskap kan enhver person eller juridisk enhet tegne som elsker tegneseriebladet Ernie og det univers Bud Grace her har skapt til glede og nytte for de trofaste masser. Foreningen har ett livsvarig æresmedlem, Bud Grace.

§ 5. Rettigheter og plikter knyttet til medlemskapet. Alle medlemmer har rett til å delta på årsmøte, har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen. Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år har ikke stemmerett eller andre rettigheter og styret kan stryke dem som medlem av foreningen. Medlemmene plikter å forholde seg til vedtak som er fattet av årsmøtet.

§ 6. Årsmøte. Årsmøtet, som holdes hvert år, er foreningens høyeste myndighet. Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter, personlig eller via fullmakt, og alle medlemmer har én stemme. Ordstyrer velges av årsmøtet. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Stemmelikhet avgjøres ved loddtrekning. Årsmøtet innkalles av styret med minst en måneds varsel, direkte til medlemmene eller ved kunngjøring på foreningens hjemmeside. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest tre uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest en uke før årsmøtet. Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten. Benkeforslag tillates ikke.

§ 7. Årsmøtets oppgaver

a) Velge ordstyrer og referent.

b) Velge tellekorps (to personer) om dette kreves av noen tilstedeværende.

c) Kontroll av de tilstedeværendes stemmerett og fullmakter og tilsvarende kontroll av de innkomne poststemmene/ e-poststemmene.

d) Godkjennelse av innkallelsen til landsmøtet.

e) Styrets årsberetning.

f) Fjorårets regnskap.

g) Valg av president.

h) Valg av kasserer.

i) Valg av inntil 3 styremedlemmer.

j) Fastsettelse av kommende års kontingent.

k) Innkomne forslag.

ll Fastsettelse av tid og sted for neste årsmøte.

§ 8. Ekstraordinære årsmøter. Ekstraordinære årsmøter blir avholdt når styret bestemmer det, eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse skjer på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14. dagers varsel. Et ekstraordinært årsmøte kan kun behandle og ta avgjørelser i de sakene som er kunngjort i innkallelsen.

§ 9. Styret. Foreningens styre på minst tre, høyst fem medlemmer er høyeste myndighet mellom årsmøtene. Styret holder møter når presidenten eller et flertall av styremedlemmene ber om det. Styret skal iverksette årsmøtebestemmelser, oppnevne eventuelle komiteer, utvalg eller personer som skal gjøre spesielle oppgaver, og utarbeide instrukser for disse. Styret skal administrere og føre nødvendig kontroll med foreningens økonomi i henhold til gjeldende instrukser og bestemmelser samt representere foreningen utad. Nærmere regler for betalt "æresmedlemskap", "Årets Piraya-medlemskap" og andre typer tilsvarende betalte ærestitler, samt adgangen til klubbens lokaler, bestemmes til enhver tid av styret. Styret er selvsupplerende.

§ 10. Signaturrett. Presidenten og kassereren har har signaturrett hver for seg.

§11. Vedtektsendringer. Endring av disse vedtektene kan kun gjøres på ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Forslaget må stå på sakslisten og det kreves 2/3 av de avgitte stemmene for å få endringen gjennomført.

§ 12. Oppløsning. Oppløsning av foreningen kan bare behandles på årsmøter og krever 3/4 flertall. Foreningens aktiva skal efter oppløsningen og gjeldsavleggelsen tilfalle det formålet foreningen arbeider for å fremme, ved at aktiva blir gitt til en ideell organisasjon som årsmøtet selv bestemmer. Ingen medlemmer har krav på noen av foreningens midler eller andel av disse.